کمیته علمی

دبیر علمی:
دکتر سیروس زینلی
مسئول دبیرخانه علمی:
ملیحه میر منصف
اخلاق و مدیریت، ایمنی اخلاق، مدیریت و تجارت زیستی:
دکتر محمود تولایی
بیوانفورماتیک:
دکتر زرین مینوچهر
زیست شناسی سامانه‌های گیاهی:
دکتر مهرشاد زین العابدینی
زیست فرآورده‌های گیاهی:
دکتر کسری اصفهانی
زیست فناوری پزشکی:
دکتر محمد حسین صنعتی
زیست فناوری جانوری:
دکتر امیر میمندی پور
زیست فناوری دارویی:
دکتر اسکندر امیدی نیا
زیست فناوری صنعت و محیط زیست:
دکتر عباس اخوان سپهی
مهندسی ژنتیک گیاهی:
دکتر الیاس مرتضوی
نانوزیست فناوری:
دکتر ایوب آرپنائی
کشت سلول و بافت گیاهی:
دکتر امیر موسوی