کمیته اجرایی

دبیر اجرایی
دکتر کسری اصفهانی - عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 
مسئول دبیرخانه همایش
دکتر مهدی مرادیار
مسئول امور نرم افزاری
مهندس اسکندر عابدینی
مسئول سالن های همایش
همکاران دبیرخانه همایش
حسین غفاری خلیق
 
مهندس صادق شجاعی
مهندس پونه پور امینی
مسئول دبیرخانه انجمن
خانم سعیده کیان فر