محورهای همایش

 • زیست فناوری پزشکی
  • تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌های ژنتیکی
  • سلول‌های بنیادی، پزشکی بازساختی و ژن درمانی
 • زیست فناوری دارویی
  • زیست داروها
 • مهندسی ژنتیک گیاهی
  • مهندسی ژنتیک گیاهی
 • کشت سلول و بافت گیاهی
  • کشت سلول و بافت گیاهی
 • زیست فرآورده‌های گیاهی
  • مهندسی مسیرهای تولید متابولیت های گیاهی
  • بهینه سازی تولید متابولیت‌های ثانویه
  • کشاورزی مولکولی
  • تولید نهاده‌های کشاورزی با استفاده از زیست فناوری
 • زیست شناسی سامانه‌های گیاهی
  • ژنومیکس و مارکرهای مولکولی
  • ترنسکریپتومیکس و آنالیز بیان ژن
  • پروتئومیکس
  • متابولومیکس
 • زیست فناوری جانوری
  • تشخیص، پیشگیری و درمان
  • تولید خوراک
  • به‌نژادی و تولیدمثل
  • حیوانات تراریخت
 • زیست فناوری صنعت و محیط زیست
  • زیست فناوری میکروبی
  • فرایندهای تخمیری در غذا، دارو و معدن
  • زیست انرژی
  • زیست پالایی
  • زیست فناوری سامانه‌ها
 • نانوزیست فناوری
  • نانوزیست حسگرها
  • نانوداروها
  • نانوفناوری غذایی
  • نانوفناوری محیط زیست
 • اخلاق و مدیریت، ایمنی اخلاق، مدیریت و تجارت زیستی
 • بیوانفورماتیک
  • زیست شناسی محاسباتی
  • الگوریتم‌های زیستی
  • زیست سامانه‌ها
  • آنالیز توالی
  • آمار زیستی
  • داده کاوی
  • ژنومیکس و پروتئومیکس
دبیرخانه همایش از کلیه صاحب نظران، استادان، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و دست اندرکاران حوزه بیوتکنولوژی و علوم وابسته برای شرکت فعال در این همایش جهت ارائه دستاوردهای علمی خود در زمینه های تخصصی فوق دعوت به عمل می آورد. انتظار می رود ارسال کنندگان مقالات به محورهای همایش توجه کنند.