نحوه ثبت نام و ارسال مقاله

  • مقالات می‌توانند به صورت کامل یا چکیده ارسال شوند، مقالات کامل باید چکیده انگلیسی داشته باشند و مقالاتی که به صورت چکیده ارسال می‌شوند لازم است به زبان انگلیسی باشند.
  • ثبت نام در همایش و ارسال مقاله صرفاً از طریق پایگاه همایش انجام می شود.
  • ارسال مقاله به همایش، تنها پس از ورود به سیستم و پرداخت هزینه امکان‌پذیر است.
  • مقالات ارائه شده به همایش باید حاصل از نتایج کارهای پژوهشی اصیل ارائه دهندگان بوده و در جای دیگری ارائه نشده باشد.
  • افرادی می توانند مقالات مروری ارسال کنند که بیش از 3 مقاله پژوهشی در رابطه با موضوع پیشنهادی داشته باشند و در زمینه مربوطه صاحب نظر باشند.
نکته مهم 1: گواهی ارائه مقاله فقط به نام شخص ثبت نام کننده که نفر اول در مقاله است صادر می شود و نام سایر نویسندگان در متن این گواهی می آید و برای آنها گواهی دیگری صادر نمی شود.
نکته مهم 2: برای شرکت کنندگان به شرط پرداخت هزینه ثبت نام، فقط گواهی شرکت در همایش صادر می شود.